สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

ตารางโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ เพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นาน 6 เดือน

2 พฤษภาคม 2565

ครม. อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเวลา 6 เดือน คือ เม.ย – ก.ย. 65 รับเงินพิเศษผู้สูงอายุ เพิ่มให้รายละ 100 – 250 บาทตามเกณฑ์อายุ 60 ปีขึ้นไป

เพิ่มเงินพิเศษผู้สูงอายุ – ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

ตามมติ ครม. 26 เม.ย. 65 ได้แจ้งให้ทราบว่าจะมีการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน – กันยายน 65 เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ในขณะที่การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ครั้งนี้ เป็นการจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ตารางโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ แบ่งตามเกณฑ์อายุ

ตารางเงินเพิ่มเงินพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาท ตามเกณฑ์อายุ
ตารางรับเงินเพิ่มเงินพิเศษผู้สูงอายุ

ช่องทางรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินเพิ่มพิเศษ)

ท่านจะได้รับผ่านช่องทางเดิมที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  1. หากเคยได้รับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด เงินพิเศษที่เพิ่มให้นี้ก็จะได้รับเป็นเงินสด ผ่านช่องทางเดิม
  2. หากเคยได้รับเงินบี้ยยังชีพเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ท่านก็จะได้รับผ่านช่องทางเดิม
เพิ่มเงินให้ผุ้สูงอายุอีกรายละ 100 - 250 บาท
ปรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุรายละ 100 – 250 บาท นาน 6 เดือน

เงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเข้าวันไหน?

สรุปวันรับเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ 6 เดือน

เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเดือนเมษายน - กันยายน 2565
การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุ 6 เดือน

อ้างอิง เพิ่มเงินผู้สูงอายุ