สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

วิธีสมัครเงินอุดหนุนเด็ก รับเดือนละ 600 บาท ที่ อบต เขต และเทศบาล 2565

6 พฤษภาคม 2565

สิทธิสวัสดิการของประชาชนคนไทยสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีลูก สามารถติดต่อสมัครเงินอุดหนุนเด็ก หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้เดือนละ 600 บาท จนกว่าเด็กจะมีอายุ 6 ปีบริบูรณ์ ติดต่อลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กได้ที่ อบต, เขต และเทศบาล ได้เลย

โครงการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก 600 บาทต่อเดือน ล่าสุด
โครงการลงทะเบียนรับเงินเด็กแรกเกิด 600 บาท

หากพ่อแม่เด็ก มีประกันสังคม สามารถสมัครรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาทได้จากวิธีนี้ครับ

ขั้นตอนสมัครเงินอุดหนุนเด็ก รับเงินเด็กเดือนละ 600 บาท ล่าสุด 2565

ยื่นเอกสารคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็ก หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ที่ อบต. เขต และ เทศบาล

ขั้นตอนการดำเนินการสมัครเงินอุดหนุนเด็ก 600 บาทต่อเดือน สมัครผ่าน อบต เขต และ เทศบาล
ขั้นตอนสมัครเงินอุดหนุนเด็ก 600 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติเด็กที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กมีอะไรบ้าง?

สำคัญมาก คือ ท่านจะต้องอยู่กับเด็กที่จะลงทะเบียนที่รับสิทธิ์เท่านั้น

คุณสมบัติของเด็ก

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุไม่เกิน 6 ปี
 3. ต้องอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย (ยากจน)
 4. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือ เอกชน

คุณสมบัติของผู้ปกครอง พ่อ หรือ แม่

 1. สัญชาติไทย
 2. เป็นครอบครัวที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย ณ ปัจจุบัน
 3. เป็นผู้ที่เลี้ยเด็กในอุปการะ (เช่น พ่อแม่ตาย หรือ แยกทางกัน เป็นต้น)
 4. อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย (ยากจน) หรือ รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี
ปฏิทินโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท ประจำปี 2565
ปฏิทินโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2565

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กได้ที่ไหนบ้าง?

ท่านสามารถยื่นเอกสารหรือสมัครรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กได้ ณ สถานที่ใกล้กับที่อยู่อาศัยของเด็ก ดังนี้

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเงินอุดหนุนเด็กมีดังนี้ ท่านสามารถรับเอกสาร ดร. 01 และ ดร. 02 ได้ที่ จุดบริการลงทะเบียนครับ

 1. บัตรประชาชนผู้ลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)
 2. ใบเกิดของเด็ก (สูติบัตร)
 3. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 4. แบบคำร้องสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด้ก (เฉพาะหน้า 1)
 7. ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ตำรวจ ทหาร เป็นต้น
 8. สำเนาเอกสาร บัตรข้ารชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่รับรอง (หากยื่นในฐานะผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อ หรือ แม่ หรือ อาชีพ)
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด