สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

สินเชื่อเพื่อคุณ ผ่อนสบายเดือนละ 390 บาท วงเงินสูงสุด 30,000 บาทต่อราย

6 เมษายน 2566

สินเชื่อเพื่อคุณ ของธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อล่าสุด วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี ผ่อนสบายเริ่มต้นงวดละ 390 บาท

สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสินให้ยืมได้สูงสุด 30,000 บาท ผ่อนได้ 2 ปี
ธนาคารออมสิน สินเชื่อเพื่อคุณ

สินเชื่อเพื่อคุณ ดียังไง ?

วงเงินที่ธนาคารให้กู้ : วงเงินสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย

ผู้ที่มีอาชีพอิสระ

ผู้ที่มีรายได้ประจำ

ระยะเวลาที่ชำระเงินคืน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเพื่อคุณ

เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ลูกค้าต้องมีอีเมล์ที่ใช้ติดต่อได้จริง เพื่อใช้ประกอบการนำส่งสัญญากู้อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อแรบบิทแคช สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ แค่มีรายได้เดือนละ 8,000 บาท

เอกสารประกอบการกู้

เอกสารที่ผู้ขอกู้จะต้องเตรียมเพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินสาขา แยกตามอาชีพ ดังนี้

การชำระเงินคืน

การผ่อนชำระคืนจำนวน 24 งวด

หมายเหตุ : 

การพิจารณาสินเชื่อ

  1. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
  2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

การแจ้งผลการพิจารณาและทำสัญญา

  1. ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน MYMO และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น
  2. ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน MYMO ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาที่ให้บริการ

การติดต่อสอบถาม