สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

โครงการ 3 ขอ ขอกู้ ขอยืม ขอคืน ครม. อนุมัติหลักการทั้ง 3 ขอแล้ว

11 พฤษภาคม 2565

สรุปโครงการ 3 ขอ ที่ทาง ครม. อนุมัติหลักการเมื่อ 10 พ.ค. 2565

ด้วยสถานณ์ปัจจุบันมีกฏบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทางกระทรวงแรงงานได้นำข้อเสนอให้แก้ไขปรับปรุงกฏหมาย (โครงการ 3 ขอ) เข้าสู่ ครม. และ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว

👉 คืบหน้าเงินชราภาพ นำออกมาค้ำประกันได้

👉 วิธีสมัครเงินสงเคราะห์บุตร รับเงินเดือนละ 800 บาท

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน สุชาติ ชมกลิ่น
นายสุชาติชมกลิ่น ผู้ยื่นเรื่องโครงการ 3 ขอ เข้า ครม.

หลักการที่จะแก้ไขในกฏหมาย / ระเบียน / ข้อกำหนด / พ.ร.บ

 1. การขยายความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ ให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถขอรับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าได้
 2. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพอันเกิดจากข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตน
  ขอเลือก โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกรับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพได้
  ขอคืน ในกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์อื่นใดอันส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตน ก็สามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้
  ขอกู้ การนำเงินสะสมกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้
 3. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากเดิมจ่าย 90 วัน เป็น 98 วัน เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพจากเดิมจ่ายร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 กรณีสงเคราะห์บุตรให้ได้รับการคุ้มครองต่อไปอีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน
 4. ปรับปรุงเงื่อนไขในการสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และกำหนดให้เงินเพิ่มของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะต้องไม่เกินเงินสมทบที่ต้องจ่าย
 5. แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง เพิ่มเติมอำนาจของคณะกรรมการในการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ รวมทั้งการบริหารจัดการพนักงานและลูกจ้าง และ
 6. การแก้ไขมาตรการการลงโทษทางอาญาแก่นายจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะความผิดที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ครม อนุมัติยกร่างแก้ไข เพิ่มเติม พ.ร.บ ประกันสังคม
แก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

“การปรับปรุงกฏหมาย พ.ร.บ. ประกันสังคมในครั้งนี้ จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนได้มีหลักประกันทางสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสังคมที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ รวมทั้งเป็นการจัดรัฐสวัสดิการที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงอายุอีกด้วย” นายสุชาติ กล่าวตอนท้าย

ครม มีมติอนุมัติหลักการในการแก้ไขกฏหมายเพื่อโครงการ 3 ขอ ขอกู้ ขอคืน ขอเลือก
อนุมัติหลักการหลักการ 3 ขอ คือ ขอกู้ ขอเลือก และ ขอคืน

อ้างอิง เว็บไซต์ประกันสังคม และ เพจสำนักงานประกันสังคม