สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอล ไม่ใช้คนค้ำ ไม่เช็คบูโร

ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม 800 บาท เงินเข้าวันไหนบ้าง ?

30 เมษายน 2565

วิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน โดยจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาท/บุตร 1 คน/เดือน คราวละไม่เกิน 3 คน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์

*กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต หรือ ได้รับมติให้เป็นผู้ทุพพลภาพ บุตรจะยังคงได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อไปจนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

ต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฏหมาย

เงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39

ต้องนำส่งเงินสมทบเกิน 12 เดือน ภายใน 36 เดือน บุตรจะได้รับเงินคนละ 800 บาทต่อเดือน (คราวละไม่เกิน 3 คน)

เงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตน มาตรา 40

จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือน ภายใน 36 เดือน และขณะรับเงินสงเคราะห์บุตรต้องส่งเงินสมทบทุกเดือน

วิธียื่นขอลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม 2565
วิธียื่นลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคม

ขั้นตอนยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม ล่าสุด 2565

  1. จัดเตรียมเอกสาร
  2. ยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน
  3. เงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร / พร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

ขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม สปส. 2 - 01 แผ่นที่ 1
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม สปส. 2 – 01

กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ

กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ์

*กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสาเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย

ขั้นตอนยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคม

หากท่านทำงานบริษัท แนะนำให้ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ ฝ่ายธุรการก่อน เพราะบริษัทจะมอบหมายให้หน่วยงานนี้ดูแลเกียวกับสิทธิ์สวัสดิการให้กับพนักงาน เช่น เป็นตัวแทนพนักงานติดต่อสำนักงานประกันสังคม หรือ เป็นตัวแทนพนักงานติดต่อหาแหล่งเงินกู้ สินเชื่อรถ สินเชื่อบ้าน เป็นต้น

ขั้นตอนรับเงินสงเคราะห์บุตร

เมื่อท่านยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วทางสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบสิทธิ์และออกเอกสารแจ้งมายังที่อยู่ของท่านเพื่อยืนยันว่าท่านได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรหรือไม่

วันโอนเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท

เงินสงเคราะห์บุตรไม่เข้าเกิดจากอะไร?

ลักษณะแบบนี้มีคนถามเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นขอให้ท่านตรวจสอบตัวท่านเองดังนี้

  1. ผู้ได้รับสิทธิ์ออกจากงาน และไม่ยื่นต่อมาตรา 39 หรือไม่
  2. ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้ส่งเงินสมทบหรือไม่
  3. ผู้ได้รับสิทธิ์ ย้ายงาน / เปลี่ยนงาน หรือ เป็นจากมาตรา 33 เป็น 39 หรือ จากมาตรา 39 เป็น 33 แล้วไม่ยื่นเรื่องรับเงินสงเคราะห์บุตรคนเดิม หรือไม่
  4. บุตรมีอายุเกิน 6 ปี หรือไม่
  5. บุตรเสียชีวิตหรือไม่
  6. ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นหรือไม่

เงินสมทบ คือ อะไร?

เงินสมทบ คือ เงินที่นายจ้าง ลูกจ้าง จะต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ่างที่ลูกจ้างได้รับ ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างที่ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท โดยรัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึ่ง

คนที่หักเงินสมทบคือใคร และถูกหักเงินอย่างไร

ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล โดยถูกจ้างจะถูกนายจ้างหักในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง นายจ้างก็จะร่วมจ่ายเงินสมทบเท่าจำนวนที่รับจากลูกจ้างคืออัตราร้อยละ 5 และรัฐบาลร่วมจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2.75 ตามตารางครับ

ตารางจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ลูกจ้าง นายจ้าง และ รัฐบาล
อัตราเงินสมทบ ลูกจ้าง นายจ้าง และ รัฐบาล

อ้างอิง วิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร / เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน